Regulamin

Regulamin aukcji internetowej z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na leczenie i rehabilitację sześciorga mieszkańców Gminy Skrzyszów.

 

 • 1.

Postanowienia ogólne i definicje

Użyte w Regulaminie aukcji internetowej pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów, z siedzibą w Skrzyszowie pod adresem 33-156 Skrzyszów 642, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409949, posiadającym numer NIP: 9930650346.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia licytacji przedmiotów, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację sześciu mieszkańców Gminy Skrzyszów.
 4. Czas i miejsce aukcja trwa od 27 stycznia 2018 r. do dnia 6  lutego 2018 r. do godz. 20:00 na stronie internetowej http://janusz.galas.net.pl

 

 1. Przedmiotami licytacji jest są przedmioty przekazane przez zawodników, kluby:

– góra od kombinezonu żużlowego Janusza Kołodzieja,

– kombinezon Piotra Żyły,

– koszulka startowa skoczków narciarskich,

– kalendarz ścienny 2018 – policja łączy pokolenia,

– koszulka klubowa Bartosza Kapustki,

– koszulka meczowa Legii Warszawa,

– szalik i 2 koszulki Pogoni szczecin,

– czapeczka Janusza Kołodzieja,

– piłka meczowa z EURO 2016,

– komplet kalendarzy i notatników biurowych,

– zestaw szalików,

– wazon szklany,

– srebrna bransoletka PANDORA.

 1. Licytowane prezentowane są także na stronie internetowej skrzyszow.pl

 

 1. Aukcja internetowa jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przystąpienie do aukcji internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 

 • 2.

Zasady aukcji

Nad prawidłowością przebiegu aukcji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie: Paweł Mróz, Andrzej Stelmach, Beata Stelmach-Kopeć

 

 • 3.

Licytacja elektroniczna

Uczestnik biorący udział w licytacji na stronie internetowej zobowiązany jest do podania swoich danych:

 1. W polu Nazwa należy podać Imię, Nazwisko oraz adres zamieszkania
 2. W polu Email należy podać aktualny adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane powiadomienia o stanie licytacji
 3. W polu Telefon należy podać aktualny numer telefonu,
 4. Kwota oferty należy wpisać oferowaną kwotę za przedmiot licytacji

 

 • 4.

Rozstrzygnięcie aukcji

 1. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji.
 2. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. drogą telefoniczną lub internetową. Po powiadomieniu Organizator zwróci się do uczestnika, który wygrał aukcję o wskazanie adresu pod który ma zostać doręczony przedmiot aukcji.
 3. Warunkiem otrzymania wylicytowanego przedmiotu jest zapłata wylicytowanej kwoty w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji na konto nr:35 8589 0006 0250 0926 0403 0001 (Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie).
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na wskazanym powyżej koncie.
 5. W wypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w ust. 3 licytacja zostanie unieważniona, a przedmiot aukcji zostanie ponownie wystawiony na licytacje.

 

 • 5.

Postanowienia końcowe

 1. Złamanie ustaleń Regulaminu aukcji internetowej przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w licytacji.
 2. Ewentualne reklamacje dotyczące aukcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Aukcja-reklamacja” w terminie 3 dni od dnia zakończenia aukcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Przystąpienie do udziału w aukcji jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia aukcji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; przerwy w funkcjonowaniu aukcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji jak i zmiany jej warunków, bez podania przyczyny.

 

Regulamin do pobrania:

Regulamin-aukcji-internetowej-2018 (2)